NØRDIKA - UAB „NORDIKA PREKYBOS SLĖNIS“ PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Nordika prekybos slėnis“, juridinio asmens kodas 303091887 (toliau – „NØRDIKA“), saugo Jūsų privatumą, siekia užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. 

2. Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta numatyti pagrindines Jūsų asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, technines ir organizacines duomenų saugumo priemones, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – „BDAR“) ir kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių asmens duomenų apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

3. Ši Privatumo politika netaikoma interneto svetainėje www.nordika.lt (toliau - Interneto svetainė) pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų asmenų tinklapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti minėtų tinklapių privatumo politika ar taisyklėmis.

4. Toliau lankydamasis šioje Interneto svetainėje ir (ar) naudodamasis joje esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. 

SĄVOKOS

5. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, kurio asmens duomenis NØRDIKA tvarko.

6. Asmens duomenys – reiškia bet kurią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

7. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir/ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį.

8. Klientas – reiškia asmenį, kuris lankosi NØRDIKOJE ir/arba NØRDIKOS Internetinėje svetainėje ir naudojasi NØRDIKOS siūlomomis ir/ar teikiamomis paslaugomis.

JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

9. NØRDIKA gali tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

9.1. Tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienlaiškių siuntimui), siekiant Jums pasiūlyti ar Jus informuoti apie NØRDIKOS (vienos ar kartu su savo partneriais) teikiamas paslaugas ir/ar produktus, skelbiamas akcijas, taikomas nuolaidas, organizuojamus renginius, sveikinti Jus valstybinių ir/ar asmeninių švenčių progomis, pasiūlyti galimybę dalyvauti organizuojamuose žaidimuose, konkursuose. Tiesioginės rinkodaros tikslu NØRDIKA tvarko šiuos Jūsų duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefonas. Taip pat tiesioginės rinkodaros tikslu Interneto svetainėje yra naudojami slapukai (angl. “cookies”).

9.2. Užklausų administravimo tikslais, t.y. siekiant atsakyti į Jūsų užklausas ir/ ar skundus bei bendrauti su Jumis el. paštu, raštu, telefonu ar socialiniuose tinkluose, NØRDIKA tvarko Jūsų mums pateikiamus duomenis, pavyzdžiui vardą, pavardę, el.pašto adresą, adresą (jei užklausa siunčiama paštu), susirašinėjimo turinį ir kitą Jūsų pateikiamą informaciją.

9.3. Konkursų ar kitų akcijų organizavimo tikslais NØRDIKA gali tvarkyti Jūsų duomenis, reikalingus norint dalyvauti organizuojamuose konkursuose. Paprastai gali būti renkami šie Jūsų duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono nr. Šie duomenys reikalingi norint susisiekti su Jumis organizuojamo konkurso laimėjimo ir laimėjimų atsiėmimo atveju.

9.4. Saugumo užtikrinimo tikslais, siekiant užtikrinti Jūsų bei visų NØRDIKA lankytojų, klientų, darbuotojų ir kitų fizinių asmenų bei turto esančio NØRDIKA patalpose ir teritorijoje saugumą, NØRDIKA patalpose ir teritorijoje yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Su išsamiomis vaizdo stebėjimo taisyklėmis galite susipažinti NØRDIKOS Internetinėje svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

10. NØRDIKA asmens duomenis gauna ir renka iš šių šaltinių:

10.1.  Duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, Jums registruojantis NØRDIKA Interneto svetainėje (užpildant NØRDIKA Interneto svetainėje pateiktą formą arba NØRDIKOS parengtas ir atspausdintas popierines formas ar anketas) arba susisiekus su NØRDIKA ir pateikiant savo asmens duomenis registracijai. NØRDIKA asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko tik gavusi išankstinį Jūsų sutikimą, t.y. naujienlaiškiai Jums gali būti siunčiami tik gavus Jūsų sutikimą, šį sutikimą Jūs duodate, įvesdamas savo duomenis į Interneto svetainėje esančią naujienlaiškio užsakymo formą arba užpildydamas NØRDIKA parengtas ir atspausdintas popierines formas ar anketas. Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti naujienlaiškių naudodami atsisakymo nuorodą, pateikiamą kiekviename naujienlaiškyje, sutikimas taip pat gali būti bet kuriuo metu atšauktas raštu kreipiantis į NØRDIKĄ šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

10.2. Duomenys, tvarkomi užklausų administravimo tikslais yra gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto, Jums kreipiantis į NØRDIKĄ el. paštu, telefonu, tiesiogiai ar socialiniuose tinkluose ir perduodant NØRDIKAI savo duomenis. Pateikdami NØRDIKAI savo duomenis Jūs išreiškiate sutikimą, kad jie būtų tvarkomi.

10.3. Duomenys, tvarkomi konkursų ar kitų akcijų organizavimo tikslais, gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto, Jums dalyvaujant organizuojamame žaidime, t.y. pateikiant savo duomenis NØRDIKOS socialiniuose tinkluose, el. paštu arba užpildant konkurso skrajutę. Pateikdami NØRDIKAI savo duomenis Jūs išreiškiate sutikimą, kad jie būtų tvarkomi. Nepateikus dalyvavimui konkurse reikalingų duomenų, dalyvauti konkurse negalėsite. Siekiant užtikrinti vykdomų konkursų skaidrumą laimėtojai skelbiami viešai, Jūsų sutikimas dėl viešo laimėtojų skelbimo yra išreiškiamas Jums sutinkant dalyvauti konkurse.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

11. NØRDIKA tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi sąžiningumo, tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupia ir netvarko perteklinių duomenų.

12. NØRDIKA tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi ADTAĮ ir kitų galiojančių asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, šios Privatumo politikos bei savo vidaus teisės aktų.

13. Asmens duomenys NØRDIKOJE yra tikslūs ir, jeigu tai reikalinga asmens duomenims tvarkyti, nuolat atnaujinami. Asmens duomenys tikslinami ir atnaujinami, kai tik duomenų subjektas praneša apie jų pasikeitimą.

14. Asmens duomenis NØRDIKOJE tvarko tik tie asmenys, kuriems duomenys yra būtini jų darbo funkcijų vykdymui:

  • Asmenys, atsakingi už NØRDIKOS marketingo politikos vykdymą bei tiesioginį bendravimą su NØRDIKA klientais.
  • Asmenys, atsakingi už informacinių technologijų aptarnavimą bei palaikymą.
  • Asmenys, atsakingi už NØRDIKOS valdomoje teritorijoje kilusių incidentų valdymą bei sprendimą, NØRDIKOS ar jos interneto svetainės lankytojų pareikštų pretenzijų nagrinėjimą.

DUOMENŲ SAUGUMAS IR SAUGOJIMO TVARKA

15. Jūsų Asmens duomenys, gauti Privatumo politikoje nustatyta tvarka, NØRDIKOS duomenų bazėje yra saugomi ne ilgiau nei 5 metus nuo duomenų gavimo ar paskutinio šių duomenų atnaujinimo dienos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, saugomi duomenys yra ištrinami iš duomenų bazės, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

16. NØRDIKA užtikrina, kad yra įgyvendinamos tinkamos organizacinės ir techninės priemonės, skirtos apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto naikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. NØRDIKA įgalioti asmenys arba darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principo darbuotojai turi laikytis ir pasibaigus darbo santykiams.

17. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodami laikmenas su asmens duomenimis tinkamai ir saugiai, bei vengiant nereikalingų kopijų darymo.

18. NØRDIKA Interneto svetainė yra parengta taip, jog maksimaliai apribotų galimybes viešai veikiančioms interneto paieškos sistemoms ir paieškos variklių robotams prieiti prie saugomų asmens duomenų.

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

19. Jūs turite šias teises:

  • teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • teisę ištaisyti netikslius asmens duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;
  • teisę perkelti duomenis;
  • kitas ADTAĮ, BDAR ir kituose teisės aktuose numatytas duomenų subjektų teises.

20. NØRDIKA, kaip asmens duomenų valdytojas, imasi visų reikalingų priemonių, kad Jūs galėtumėte įgyvendinti visas savo teises. Jūsų rašytiniu prašymu, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą, Jūs turite teisę susipažinti su renkamais ir saugomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip šie duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos. Už duomenų paiešką, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, Jums gali būti nustatomas mokestis. 

21. Jūsų teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ir sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus realizuojama pateikus NØRDIKAI rašytinį prašymą paštu ar el. paštu, jei galima identifikuoti Duomenų subjektą. NØRDIKA, gavusi tokį prašymą, nedelsdama patikrina Asmens duomenis ir Jūsų prašymu, ne vėliau nei per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos, ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis.

22. Jūsų teisė perkelti tvarkomus asmens duomenis yra įgyvendinama jeigu asmens duomenys NØRDIKOJE yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Jums pateikus rašytinį prašymą, NØRDIKA, ne vėliau kaip per 30 dienų, pateikia Jums asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu elektroniniu paštu, atsižvelgiant į Jūsų pageidavimą arba pateikia motyvuotą atsisakymą perkelti duomenis. Esant Jūsų prašymui ir, kai tai techniškai įmanoma, NØRDIKA asmens duomenis tiesiogiai persiunčia kitam Jūsų nurodytam duomenų valdytojui.

23. NØRDIKA užtikrina, kad visa reikalinga informacija Jums būtų pateikta aiškiai ir suprantamai.

24. NØRDIKA nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.

25. Visos Jūsų kaip duomenų subjekto teisės realizuojamos ADTAĮ, BDAR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Už melagingą, klaidingą ar neteisingą duomenų pateikimą atsako duomenis pateikę asmenys Lietuvos respublikos įstatymų numatyta tvarka. NØRDIKA neturi pareigos tikrinti ir netikrina asmenų pateiktų duomenų tikrumo ar atitikimo savo iniciatyva.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

27. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams/ tvarkytojams, su kuriais NØRDIKA yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo / tvarkymo ir Duomenų gavėjas/ tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

28. NØRDIKA nenaudoja, nekaupia ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras, be Duomenų subjekto aiškaus sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

29. Siekdami tobulinti ir užtikrinti efektyvų naudojimąsi Interneto svetaine, informuojame, jog naudojantis Interneto svetaine yra naudojami slapukai (angl. “cookies”), t.y. renkama informacija skirta Interneto svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją). Slapukų surinkta informacija leidžia tobulinti ir pateikti vartotojų interesus atitinkantį Interneto svetainės turinį, analizuoti srautus bei tobulinti teikiamas paslaugas bei klientų aptarnavimą.

30. Interneto svetainėje naudojama kompanijos „Google, Inc." („Google") teikiama interneto analizės programa „Google Analytics". Programa „Google Analytics" naudoja slapukus – teksto rinkmenas, įrašomas į kompiuterį ar kitą naudojamą įrenginį. Interneto svetainėje rinkodaros tikslais yra naudojami Adform ir Facebook slapukai, kurie suteikia mums galimybę pateikti Jums asmeniškai pritaikytą reklaminę medžiagą.

31. Dauguma naršyklių pagal pirminius nustatymus priima slapukus. Tačiau galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų, kada slapukas įjungiamas ar atnaujinamas, pasirinkti leidžiamus ir draudžiamus slapukus arba nustatyti, kad visi slapukai būtų blokuojami. Informuojame, jog tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias naršyklės parinktis kaskart, kai lankysitės Interneto svetainėje, o kai kurios Interneto svetainės funkcijos gali neveikti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org, taip pat susipažinti su Valstybinės asmens duomenų inspekcijos rekomendacijomis http://ada.lt/images/cms/File/naujienu/slapuk_DS.pdf.

INFORMACIJOS PERDAVIMAS

32. NØRDIKAI adresuoti prašymai ar klausimai dėl asmens duomenų tvarkymo turi būti siunčiami el. paštu info@nordika.lt arba adresu UAB „Nordika prekybos slėnis“, Vikingų g. 3, Vilnius.

33. NØRDIKA, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks atsakymą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. birželio 12 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Interneto svetainėje www.nordika.lt.

35. Ši Privatumo politika yra periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per 2 metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens dokumentų tvarkymą, peržiūrima, ir reikalui esant atnaujinama.