Язык

Конфиденциальность

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Vaizdo stebėjimo, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pranešimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą pateikimo tvarką, vaizdo stebėjimo apimties, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkas, prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti asmens duomenis suteikimo, naikinimo ir keitimo tvarką, duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į šiuos pažeidimus tvarką bei duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo tvarkas UAB „Nordika prekybos slėnis“ (toliau – NØRDIKA).

2. Vaizdo duomenų tvarkymo tikslas – NØRDIKOS patalpose ir teritorijoje yra vykdomas vaizdo stebėjimas siekiant užtikrinti NØRDIKOS darbuotojų, nuomininkų ir jų darbuotojų, klientų bei patalpų ir jose esančio turto bei dokumentų saugumą.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis:

3.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
3.2. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR);
3.3. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais saugų asmens duomenų valdymą ir jų tvarkymo teisėtumą.